Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу №227 Дніпровської міської ради

 

Стратегія впровадження гендерної рівності

 

 

 

Операційний план

заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності

у КЗДО № 227 ДМР на 20232024 роки

 

Завдання

Захід

Строк виконання

Очікуваний результат

Відповідальні

Стратегічна ціль 1. Комплексне впровадження принципів, політики і заходів, поваги до людської гідності та недискримінації у локальних документах

Внести зміни до локальних документів, що регламентують освітню, організаційну, фінансово-господарську діяльність закладу

Моніторинг локальних документів, що регламентують освітню, організаційну, фінансово-господарську діяльність закладу

2023 рік

 

Локальні документи містять норми щодо формування недискримінаційного освітнього середовища у закладі, враховано принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Директор

Вести документообіг з урахуванням принципів недискримінації мовлення / мови, впровадивши стратегію фемінізації, нейтралізації, уникнення андроцентризму й сексизму

Розроблення практичних рекомендацій з питань недискримінаційних мовлення / мови

2023—2024 роки

Забезпечено ведення документообігу з урахуванням принципів недискримінаційних мовлення / мови

Працівники / працівниці

 

Використовувати в діловодстві, допустимі сучасними нормами української мови, форми жіночого роду поряд із чоловічими відповідниками для позначення осіб різної статі

Вдосконалення інструкції з діловодства з урахуванням вимог щодо використання форм жіночого роду поряд із чоловічими відповідниками для позначення осіб різної статі

2023—2024 роки

Забезпечено застосування у діловодстві форм жіночого роду поряд із чоловічими відмінниками для позначення осіб різної статі

Директор, відповідальні особи

Забезпечити використання гендерно чутливого недискримінаційного мовлення / мови під час ведення документообігу у сфері освіти

Підготовка рекомендацій щодо використання гендерно чутливих, недискримінаційних мовлення / мови під час ведення документообігу у сфері освіти

2023—2024 роки

Забезпечено ведення документообігу в закладі з використанням гендерно чутливих, недискримінаційних мовлення / мови

Директор

Стратегічна ціль 2. Посилення ролі закладу дошкільної освіти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти на засадах поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі

Сформувати недискримінаційне освітнє середовище в закладі, створити безбар’єрне, інклюзивне середовище, дружнє до сімей з дітьми та маломобільних груп населення

Перегляд вебінарів, конференцій та інших заходів щодо створення недискримінаційного освітнього середовища у закладі

2023—2024 роки

Забезпечено інтегрований підхід у закладі щодо рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Директор

Використовувати інноваційні педагогічні технології, форми та методи виховання, що сприяють створенню та підтримці у вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу

Проведення заходів з обміну та поширення інформації щодо гендерно чутливих політик і програм для формування недискримінаційного освітнього середовища у закладі, інноваційних педагогічних технологій, форм і методів, що сприяють створенню та підтримці у вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне ставлення один до одного всіх учасників освітнього процесу

2023—2024 роки

Підвищено поінформованість працівників / працівниць

Вихователь-методист

Сформувати у вихованців уявлення про рівні права та можливості жінок і чоловіків, розуміння уявлень про неповторну індивідуальність кожної особи

Проведення аналізу методичної освітньої літератури, узагальнення результатів аналізу, розроблення рекомендацій для педагогічних працівників / працівниць щодо забезпечення рівних прав і можливостей вихованок / вихованців

2024 рік

Здійснення виховного процесу як частини цілісного педагогічного процесу з урахуванням принципу забезпечення рівних прав і можливостей вихованок / вихованців

Директор, вихователь-методист, педагогині закладу

Сприяти у проходженні сертифікаційних тренінгових програм (курсів) та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівниць з питань гендерної рівності і недискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Складання плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань гендерної рівності і недискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2023 рік

Створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників / працівниць

Вихователь-методист

Сприяти в закладі заохоченню хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять / ігор, спільного користування ігровим / навчальним інвентарем

Проведення аналізу календарних планів щодо заохочення хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять / ігор, спільного користування ігровим / навчальним інвентарем

2023—2024 роки

Підвищено поінформованість педагогічних працівників / працівниць

Вихователь-методист

Реалізувати в закладі спільні просвітницькі заходи, спрямовані на подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі

Проведення інформаційно-розяснювальної кампанії щодо можливостей реалізації спільних просвітницьких заходів, спрямованих на подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі

2023—2024 роки

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць

Вихователь-методист, педагогині

Сприяти участі членів родини здобувачів освіти у просвітницьких заходах щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: привернення уваги до нав’язування стереотипів за ознакою статі через інформаційне оточення, дитячу літературу, марковані за ознакою статі іграшки та одяг; ознайомлення із різними проявами сексизму тощо

Розроблення інформаційних матеріалів для батьків, проведення різних заходів: занять, круглих столів, семінарів тощо з подолання гендерних можливостей жінок і чоловіків.

Підтримка та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей і національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо

2023—2024 роки

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць

Директор, вихователь-методист

Формувати навички безпечної взаємодії працівників і працівниць закладу з інформаційно-комунікаційним середовищем, що надає доступ до принизливого контенту сексуального або насильницького характеру, який може бути шкідливим

Проведення заходів з обміну досвідом щодо формування навичок безпечної взаємодії з інформаційно-комунікаційним середовищем, що надає доступ до принизливого контенту сексуального або насильницького характеру, який може бути шкідливим

«

«

«

Збалансувати з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей  хлопчиків і дівчат предметно-розвивальне середовище, процес добору іграшок, облаштувати осередки діяльності (ігрові зони), доступ дітей до обладнання з урахуванням їхніх інтересів, без закріплення за статевою ознакою та із забезпеченням однакових можливостей у доступі до різних іграшок, спортивного інвентарю тощо

Проведення заходів: семінарів, педагогічних годин, консультаційних зустрічей з обміну досвідом щодо збалансування з урахуванням забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

«

«

«

Проведення у закладі внутрішнього моніторингу календарних планів освітньої роботи працівниць та плану роботи закладу на навчальний рік та літній період

Проведення внутрішнього моніторингу навчальних планів освітньої роботи працівниць та річного плану роботи закладу та їх доопрацювання за результатами перевірки

2023—2024 роки

Забезпечено здійснення освітнього процесу відповідно з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Директор, вихователь-методист, педагогині

Організувати в закладі освітній процес, спрямований на оволодіння дівчатами і хлопцями варіативними моделями поведінки для їх успішної подальшої самореалізації. Надати суб’єктам освітнього процесу інформацію щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками «жіночих / чоловічих» професій

Проведення інформаційно-консультаційних зустрічей щодо аналізу і формування гендерно- чутливого освітнього середовища, відмови від принципу «прихованої статевої профорієнтації», організації освітньої діяльності, спрямованої на оволодіння дівчатами і хлопцями варіативними моделями поведінки для їхньої успішної подальшої самореалізації, виключення із комунікативних стратегій педагогів закладів дошкільної освіти вербальних вказівок на невідповідність дітей нормам статевої поведінки та вживання на заняттях гендерно чутливих мови / мовлення, виявлення і нейтралізації гендерних стереотипів

2023—2024 роки

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць

Вихователь-методист, педагогині

Запровадити програми із соціально-емоційного та етичного виховання, що базуються на взаємній повазі до гідності особи без дискримінації

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників і проведення заходів щодо внесення до робочих документів закладу (освітньої програми, річного плану, стратегії розвитку закладу тощо) змін, що стосуються запровадження програм з позитивної взаємодії, педагогіки партнерства, педагогіки миру, соціально-емоційного та етичного виховання

2024 рік

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць

Директор, вихователь-методист, педагогині

Підготувати методичні рекомендації щодо недискримінаційного виховання особистості, створити недискримінаційний освітній контент, формувати гендерно чутливий освітній простір, використовувати гендерно чутливу та недискримінаційну мову

Укладання методичних рекомендації щодо використання гендерно чутливої та недискримінаційної мови.

Підготовка планів підвищення кваліфікації щодо недискримінаційного виховання, створення недискримінаційного освітнього контенту, формування гендерно чутливого освітнього простору

2024 рік

Створено умови в закладі для підвищення кваліфікації педагогічних працівниць щодо недискримінаційного виховання, створення недискримінаційного освітнього контенту, формування гендерно чутливого освітнього простору, недискримінаційної мови

Директор, вихователь-методист

Провести заходи, які сприяють кращому розумінню унікальності і значущості кожної людини, що допомагатиме пізнавати світ, збагачувати свідомість у співпраці та довірі

Розроблення методичних рекомендацій з проведення занять з орієнтовною тематикою:

1. «Ми різні, ми рівні»;

2. «Я хлопчик, я дівчинка»;

3. «Права та обов’язки кожного з нас»;

4. «Небезпечні ґендерні стереотипи»;

5. «Дерево рівності»;

6. «Права людини і дискримінація»;

7. «Що нас об’єднує і в чому ми індивідуальності»;

8. «Я + Ти + Ми»;

9. «Школа рівних можливостей»

2023—2024 роки

Підвищено рівень розуміння вихованками /

вихованцями унікальності і значущості кожної людини

Вихователь-методист, педагогині

Систематизувати наявні напрацювання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у закладі дошкільної освіти для розповсюдження та можливості використання іншими закладами освіти

Підготовка інформаційних матеріалів на основі наявних напрацювань та систематизації їх, опрацювання та систематизація матеріалів досвіду

2024 рік

Забезпечено широкий доступ до напрацювань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Директор, вихователь-методист

Стратегічна ціль 3. Посилення компетенції персоналу з питань співробітництва з відповідними установами у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Організувати просвітницьку діяльність, інформаційно підтримувати працівниць і працівників закладу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, правових аспектів гендерної рівності

Організація і проведення просвітницької діяльності, інформаційна підтримка працівниць і працівників закладу з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, правових аспектів гендерної рівності

2023—2024 роки

Підвищено кваліфікацію педагогічних працівниць

Директор

Забезпечити взаємодію закладу з установами різного рівня, батьками, громадськістю

Проведення заходів у закладі з батьками, установами різного рівня

2024 рік

Поінформовано батьків щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

Директор, вихователь-методист

Розміщувати на сайті закладу інформацію із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Розроблення рекомендацій щодо висвітлення інформації про діяльність закладу освіти з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти

2024 рік

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць

Вихователь-методист

Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівниць / працівників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Формування бази даних щодо програм підвищення кваліфікації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та поширення інформації про неї

2023—2024 роки

Забезпечено поінформованість щодо програм підвищення кваліфікації

Вихователь-методист

Організувати та проводити заходи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Організація та проведення семінарів, семінарів-практикумів

2024 рік

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць, батьків

Вихователь-методист

Розміщувати на сайті закладу інформацію щодо реалізації Стратегії

Проведення консультативних зустрічей щодо планування Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

2023—2024 роки

Забезпечено широкий доступ щодо реалізації Стратегії на порталі закладу

Директор

Стратегічна ціль 4. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації; впровадження практик інклюзивності у закладі як основи для подолання наслідків військових дій на психіку здобувачів освіти

Посилити освітні спроможності щодо протидії насильству, зокрема за ознакою статі, подолати його наслідки та забезпечити гарантії його неповторення, впровадивши спеціальні напрями роботи психологічної та інших служб, розширити співпрацю з правоохоронними та соціальними органами

Проведення заходів щодо протидії насильству, в тому числі за ознакою статі, подолання його наслідків та забезпечення гарантій неповторення шляхом впровадження спеціальних напрямів роботи психологічної, медичної та інших служб, розширення співпраці з правоохоронними органами та правозахисним сектором громадянського суспільства та системою відновлювального правосуддя

2023—2024 роки

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць

Директор

Забезпечити національно-патріотичну підготовку в закладі, позбавитись стереотипних уявлень про роль жінок і чоловіків

Надання рекомендацій щодо включення до змісту планів освітньої роботи груп питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахування гендерного аспекту

2023—2024 роки

Посилено роботу у забезпеченні національно-патріотичного виховання дошкільників / дошкільниць, позбавлено стереотипних уявлень про роль жінки та чоловіка

Педагогині

Популяризувати моделі соціальної поведінки, що передбачають рівний розподіл сімейних і побутових обов’язків

Інформування батьківської громадськості щодо можливостей закладу

2024 рік

Підвищено поінформованість педагогічних працівниць і батьківської громадськості

 

Директор, вихователь-методист

Підвищити рівень обізнаності про зв’язок гендерних питань і питань безпеки, відповідних стандартів та практики

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії про зв’язок гендерних питань і питань безпеки

2023—2024 роки

Підвищено поінформованість педагогічних працівників / працівниць

Директор, вихователь-методист

Здійснювати обмін з організаціями громадянського суспільства інформацією щодо врахування гендерного аспекту в конфліктний і постконфліктний періоди

Здійснення обміну з організаціями різного рівня щодо врахування гендерного аспекту у конфліктний та постконфліктний період

2024 рік

Посилено роботу закладу з організаціями різного рівня щодо врахування гендерного аспекту у конфліктний і постконфліктний період

Директор

Подолати гендерний розрив і забезпечити доступ всіх учасників освітнього процесу до ресурсів та можливостей закладу

Розроблення рекомендацій щодо подолання гендерного розриву, забезпечення матеріально-технічних умов закладу з безпеки і оборони для виховання дівчат і хлопців

2024 рік

Посилено роботу закладу щодо подолання гендерного розриву, забезпечення матеріально-технічних умов закладу з безпеки та оборони для виховання дівчат і хлопців

Директор

Посилити соціальний захист працівниць / працівників в умовах безпекових викликів, відновлення після воєнного вторгнення

Підготовка рекомендацій за результатами внутрішнього моніторингу щодо здійснення контролю за навантаженням працівниць / працівників з урахуванням статі

2024 рік

Підготовлено рекомендації за результатами моніторингу

Директор